[THÔNG BÁO] TỔ CHỨC BUỔI HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ STEM “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  
Số: 58/TB-THHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức buổi hướng dẫn chuyên đề STEM “Bảo vệ môi trường”

Căn cứ Kế hoạch số 41/2023/KH-THHS ngày 13 tháng 06 năm 2023 về Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ thực tiễn triển khai dạy và học tại trường THCS và THPT Hoa Sen.

Nhằm tổ chức dạy học chủ đề STEM “Bảo vệ môi trường” trong tháng 7&8/2023, bộ phận chuyên môn thông báo như sau:

1. Đối tượng tham gia

– Phụ trách chuyên môn; Thành viên Ban chuyên môn; Giáo viên bộ môn (vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ).

– Yêu cầu: 100% GVBM (như trên) tham gia đầy đủ, đúng giờ, thực hiện điểm danh.

2. Thời gian

– Từ 7h15’ đến 8h15’, thứ sáu, ngày 14 tháng 07 năm 2023.

3. Hình thức

– Trực tuyến đồng bộ trên Google Meet: https://meet.google.com/ier-fyry-sdy.

– Trực tuyến không đồng bộ trên Google Classroom, mã lớp: “ec55w73”.

4. Nội dung và nhiệm vụ

– Nội dung trao đổi và chia sẻ: Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Bảo vệ môi trường”.

– Thực hiện: Thầy Hoàng Phước Muội

Trên đây là thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn chuyên đề STEM “Bảo vệ môi trường”, kính đề nghị PTCM, TTCM triển khai để GVBM tham gia đầy đủ./.

Nơi nhận:
Ban giám hiệu (để biết);
PTCM (để triển khai);
TTCM (để triển khai);
Ban chuyên môn (để thực hiện);
GVBM (để thực hiện);
Cổng thông tin điện tử (để công khai);
Lưu VT.
P. HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Phong Linh
Đánh giá post
Call Now Button