Uncategorized

Category

QUY CHẾ CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN, CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-THHS ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường THCS và THPT Hoa Sen) ¯¯¯¯¯¯ CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện 1. Quy chế này...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 58/TB-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023 THÔNG BÁO V/v Tổ chức buổi hướng dẫn chuyên đề STEM “Bảo vệ môi...
Read More
Nhằm chuẩn bị cho năm học 2023-2024, trường THCS và THPT Hoa Sen thông báo tuyển dụng giáo viên các cấp, thông tin cụ thể như sau: 1. Thông tin tuyển dụng 2. Yêu cầu – Tốt nghiệp Đại học và Trên Đại học các ngành sư phạm. Đối với các ngành khác sư phạm,...
Read More
1 2 3
Call Now Button