Hoa Sen Chuyên môn

By

QUY CHẾ CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN, CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-THHS ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường THCS và THPT Hoa Sen) ¯¯¯¯¯¯ CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện 1. Quy chế này...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 58/TB-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023 THÔNG BÁO V/v Tổ chức buổi hướng dẫn chuyên đề STEM “Bảo vệ môi...
Read More
Quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học 2023-2024 1.1. Mục đích- Huy động sự ủng hộ của giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để xây dựng nguồn tài liệu cho Thư viện; – Tạo nguồn sách mới và thiết thực với giáo viên và học sinh, đặc...
Read More
Call Now Button